Regulamin

I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

1.1.Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.agrofor.pl prowadzony jest przez Bożenę Anioł, Marka Anioł, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą „AGROFOR” s.c wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki dnia 24.05.2010 pod numerem 2405, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.Witosa 11, 39-220 Pilzno, NIP 8722369919, REGON 180569105 adres poczty elektronicznej: bozena@agrofor.pl

1.2.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.3.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4.Definicje:

1.4.1.DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2.FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3.FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4 KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6.KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7.NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8.PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9.REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10.SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sklep.agrofor.pl

1.4.11 SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Bożena Anioł, Marek Anioł,prowadzących działalność gospodarczą pod firmą „AGROFOR” s.c wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki dnia 24.05.2010 pod numerem 2405, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.Witosa 11, 39-220 Pilzno, NIP 8722369919, REGON 180569105 adres poczty elektronicznej: bozena@agrofor.pl 1.4.12.UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13.USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.14.USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.15.ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. AGROFOR s.c , za pośrednictwem Sklepu Internetowego, prezentuje oznaczone Towary wraz z ceną jednostkową każdego z nich.

2. Informacje o Towarach przeznaczonych do sprzedaży umieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66§1 kodeksu cywilnego, lecz cennik oraz zaproszenie do złożenia przez Konsumenta Zamówienia zgodnie z ceną jednostkową Towaru i warunkami Regulaminu.

3. Sprzedaż i dostawa Towarów poprzez Sklep Internetowy obejmuje wyłącznie teren Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.

5. AGROFOR s.c otrzymując Zamówienie działa w zaufaniu, iż:

a. Klient ma wymaganą zdolność do czynności prawnej, którą dokonuje;

b. dane i informacje, które Klient podaje AGROFOR s.c są zgodne z prawdą;

c. Klient zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin;

6. Klienci mogą kontaktować się ze Sklepem Internetowym pod adresem e-mail: bozena@agrofor.pl

7.Celem prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego korzystający (Klient) powinien dysponować sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: (a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (w przypadku Aplikacji - urządzenie mobilne); (b) dostęp do poczty elektronicznej; (c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 55.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 52.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 59.0. i wyższej, Safari w wersji 11.0 i wyższej; (d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1280x800; (e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;. By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

IV. TOWARY

1. Każdy Towar prezentowany za pośrednictwem Sklepu Internetowego do sprzedaży, zawiera przykładową fotografię charakterystyczną dla jego rodzaju oraz, we właściwej zakładce, informacje o jego właściwościach

2. Każdy Towar prezentowany do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego stanowi własność AGROFOR s.c, jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.Towary prezentowane na fotografiach w Sklepie Internetowym są przykładem Towaru rodzajowo tożsamego i są przedstawione w sposób najbliższy ich faktycznemu wyglądowi. Zdjęcia oddają możliwie najdokładniej kolory i wygląd Towarów. Ze względu na indywidualne ustawienia lub parametry monitora użytkownika mogą zaistnieć niewielkie różnice między zdjęciem a faktycznym kolorem Towaru.

V. PRZYJMOWANIE I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie poprzez stronę Internetową www.sklep.agrofor.pl

2. Dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym wymaga założenia Konta Klienta umożliwiających kontakt i wysyłkę Towaru.

3. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga przejścia przez poszczególne jego etapy. Klient chcąc złożyć Zamówienie, wybiera spośród dostępnych Towarów jego rodzaj, ilość, za cenę wskazaną na Stronie Internetowej. Wybór następuje poprzez okna dialogowe na stronie Sklepu Internetowego, zgodnie z ich funkcjonalnością w tym poprzez kliknięcie ikonki „dodaj do koszyka”. Klient wybiera również sposób płatności. Po dokonaniu wyboru Towaru, podaniu wymaganych danych oraz sposobu płatności Klient poprzez naciśnięcie

„POTWIERDŹ ZAKUP” wysyła Zamówienie do AGROFOR s.c Wysłanie poprawnie wypełnionego Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem AGROFOR s.c oferty kupna wybranego Towaru zgodnie z cennikiem AGROFOR s.c oraz pokrycia kosztów jego dostarczenia.

4. Klient po złożeniu Zamówienia, otrzyma, za pośrednictwem poczty e-mail na podany przez siebie adres, informację zwrotną, zawierającą przyjęcie Zamówienia ze wskazaniem ilości, rodzaju i wartości Zamówienia oraz unikalny numer Zamówienia. Otrzymany przez Klienta e-mail jest również potwierdzeniem, że oferta nabycia Towaru została złożona prawidłowo, dotarła do Sklepu Internetowego AGROFOR s.c i zgodnie z Regulaminem została przyjęta, a zatem doszło do zawarcia umowy sprzedaży. Informacja o przyjęciu oferty przez AGROFOR s.c będzie zawierała potwierdzenie zawarcia umowy, w tym oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży, określenie Towaru jego ilości, ceny i kosztów dostawy.

5. Na każdym etapie składania Zamówienia, do chwili jego wysłania, można je anulować, przerywając proces zamawiania poprzez usunięcie dodanych uprzednio towarów z koszyka.

6. Koniecznym warunkiem realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest podanie prawidłowego podmiotu zamawiającego, adresu do dostarczenia Towaru, numeru telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku wadliwych danych, sklep AGROFOR s.c zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem.

7. Cenniki Towarów na stronie Sklepu Internetowego mają charakter zmienny. Wiążąca dla Klienta oraz AGROFOR s.c jest cena Towaru zgodna z cennikiem z chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

VI. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTAWY

1. Cena przy każdym Towarze prezentowanym w Sklepie Internetowym podawana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT, lecz nie zawiera kosztów dostawy.

2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia wraz z kosztami dostawy, przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności.

3. Szczegółowy cennik kosztów dostawy można znaleźć na stronie: http://www.sklep.agrofor.pl/Koszty-przesylki

4. Wprowadzone zmiany cen Towarów w Sklepie Internetowym, nie będą wpływać na złożone już przez Klienta i zaakceptowane przez AGROFOR s.c Zamówienie.

5. Promocje w Sklepie AGROFOR s.c nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

VII. FORMY PŁATNOŚCI

Klient Sklepu Internetowego może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

1.PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM dostawcą jest firma kurierska DPD lub FEDEX w zakładce koszty przesyłki znajduje się cennik .Opłata za Towar dokonywana jest przy odbiorze przesyłki - płatność w formie gotówki przekazywana jest za pokwitowaniem kurierowi. Ta forma płatności możliwa jest w przypadku wybrania dostawy firmą kurierską DPD lub FEDEX.

2. PRZELEW ZWYKŁY LUB ELEKTRONICZNY , PayU: wybór tej formy płatności pozwala na realizację zapłaty w dowolnym terminie, nie przekraczającym 7 dni od daty złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym Sklepu.

Dane do przelewu:

AGROFOR s.c

ul. Witosa 11

39-220 Pilzno

ING BANK ŚLĄSKI PL 42 1050 1722 1000 0090 3046 9200

Tytuł przelewu: numer zamówienia + imię i nazwisko osoby zamawiającej

3. Zamówienie będzie wadliwie złożone i Umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku, w każdym przypadku gdy:

a. Klient wybrał płatność należności przez serwis PayU, a transakcja nie została autoryzowana (zaakceptowana);

b. Klient wybrał płatność przelewem, a należność nie wpłynęła na konto AGROFOR s.c w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia;

c. Klient wybrał płatność przy odbiorze i nie uiścił należności kurierowi przy odbiorze;

d. Klient podał nieprawdziwe dane teleadresowe uniemożliwiające prawidłową realizację świadczeń.

VIII. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

1. Wszystkie zaakceptowane Zamówienia dostarczane są do Klienta przez firmę kurierską FEDEX,Schenker

2. Przy każdym Towarze, zgodnie z funkcjonalnością Sklepu Internetowego, podany jest maksymalny czas realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy, przy czym podany czas obejmuje dni od poniedziałku do piątku

 Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 3 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania płatności. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się:

a. w wypadku płatności KARTĄ PŁATNICZĄ lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM - w momencie otrzymania przez sklep AGROFOR autoryzacji wpłaty Klienta w systemie PayU

b. w wypadku wyboru formy płatności PRZY ODBIORZE - w momencie wysłania wiadomości e-mail, o której mowa w rozdziale V, pkt. 4 Regulaminu;

c. w wypadku wyboru formy płatności PRZELEWEM ZWYKŁYM - 2-3 dni robocze od momentu zaksięgowania wpłaty za Zamówienie na koncie AGROFOR s.c.

3. Do czasu realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy należy doliczyć 1 dzień na doręczenie Towaru.

4. Wszyscy klienci będą informowani przy pomocy wiadomości e-mail o aktualnym stanie realizacji zamówienia. Dodatkowo Klienci posiadający Konto Klienta, informacje o zamówieniu znajdą w zakładce MOJE KONTO-Twoje zamówienia na stronie www.sklep.agrofor.pl

5. Domyślnie za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji w sklepie.

6.W przypadku wyboru odbioru w sklepie AGROFOR s.c klient nie zostanie obciążony kosztami dostawy Towaru jednakże Klient jest zobowiązany we własnym zakresie, i na własny koszt, udać się do sklepu AGROFOR s.c celem osobistego odbioru Towaru pod adresem Witosa 11 39-220 Pilzno od poniedziałku do piątku w godz 8.00 -17.00.

7. W przypadku otrzymania przez Klienta Towaru w uszkodzonym opakowaniu, zaleca się opisać ten fakt przy odbiorze przesyłki od kuriera i zgłosić go pracownikowi AGROFOR s.c za pośrednictwem poczty e-mail na adres: bozena@agrofor.pl; Niniejszy punkt Regulaminu nie dotyczy sprzedaży z opcją odbioru w sklepie AGROFOR s.c– w takim przypadku Klient jest zobowiązany zapoznać się z Towarem odbierając Towar w sklepie AGROFOR s.c, a odbiór Towaru przez Klienta ze sklepu jest równoznaczny z potwierdzeniem przez Klienta, że opakowanie ani Towar nie były uszkodzone (że nie posiadały wad jawnych).

8. W przypadku nieprzewidzianych sytuacji AGROFOR s.c będzie informował Klienta o problemie i sposobie jego rozwiązania na adres mailowy podany w Zamówieniu.

IX. REKLAMACJA
1. AGROFOR s.c odpowiada za wady fizyczne i prawne Towarów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121) oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014r., poz. 827).
2. W szczególności AGROFOR s.c odpowiada za wady fizyczne Towaru, istniejące w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikające z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili, polegające na niezgodności Towaru z umową.
3. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
4. Klient składając reklamację ma możliwość skorzystania z formularza reklamacyjnego (kliknij tutaj).
5. W przypadku Reklamacji AGROFOR s.c zaleca odesłanie Towaru w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym oryginałem dowodu zakupu i opisem reklamacji, na adres AGROFOR s.c, ul. Witosa 11, 39-220 Pilzno z dopiskiem „REKLAMACJA”.
6. Zamiast wysyłki reklamowanego Towaru na adres podany w zdaniu poprzedzającym Klient może wybrać opcję zwrotu reklamowanego Towaru do sklepu AGROFOR s.c na terenie Polski.

Zaleca się dołączyć oryginał dowodu zakupu i opis reklamacji.
7. Sklep AGROFOR s.c rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
8. W przypadku uznania reklamacji, towar wadliwy zostanie, stosownie do woli Konsumenta, naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) lub wymagało by to nadmiernych kosztów, wówczas AGROFOR s.c w uzgodnieniu z Klientem, zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub obniży cenę albo też, za zgodą Klienta, zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie AGROFOR s.c towary do wyboru.
9. Jeżeli sprzedaż dokonywana jest na rzecz Klienta w ramach transakcji nieodpowiadającej definicji sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustaw określonych w ust. 1 powyżej, reklamacja rozpatrywana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu Cywilnego. W takim wypadku szczególne postanowienia dotyczące ochrony konsumentów nie mają zastosowania.
10. Pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres email: bozena@agrofor.pl

11. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną (np. problemy z rejestracją konta) prosimy zgłaszać na adres bozena@agrofor.pl
X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zgodnie z art. 27. Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014r., poz. 827), Klient będący konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Towaru i niezwłocznie zwrócić kupiony Towar będący w niezmienionym stanie. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać AGROFOR s.c na adres bozena@agrofor.pl
2. Klient chcący odstąpić od umowy ma prawo skorzystać z następującego (KLIKNIJ) formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient nie ponosi kosztów, za wyjątkiem kosztów odesłania Towaru do Sklepu Internetowego oraz za wyjątkiem kosztów dostarczenia Towaru do sklepu AGROFOR s.c (w przypadku wyboru opcji zwrotu do sklepu AGROFOR).
4. Klient obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, odesłać Towar, najlepiej wraz z kopią oświadczenia o odstąpieniu, na adres AGROFOR, ul. Witosa 11 39-220 Pilzno z dopiskiem „ZWROT”. Klient może też w powyższym terminie dostarczyć Towar do sklepu AGROFOR wraz ze swoim oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy oraz z podaniem numeru Zamówienia internetowego a także adresu e-mail, z którego dokonywano zamówienia w procesie zakupu. W przypadku gdy Klient nie posiada własnego formularza odstąpienia od umowy wówczas personel salonu udostępni nieodpłatnie formularz odstąpienia od umowy, który wypełni klient w obecności sprzedawcy.
5. Przekroczenie 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.
6. Zwrot ceny, jeżeli została uiszczona, odbędzie się w sposób wskazany w Rozdziale XI Regulaminu („Zwrot należności klientom”).
XI. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM
1. Sklep AGROFOR dokona niezwłocznie zwrotu należności w przypadku:
a. anulowania Zamówienia lub części Zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednio całość lub część wartości Zamówienia) opłaconego z góry przed jego realizacją;
b. zwrotu produktu wskutek odstąpienia od umowy;
c. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy i braku dalszych ustaleń.
2 AGROFOR dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy zakupie towaru, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
3. Sklep AGROFOR dokona niezwłocznie zwrotu płatności po akceptacji przez Klienta korekty faktury, która zostanie wysyłana na adres mailowy wykorzystany w zamówieniu. Potwierdzanie polega na kliknięciu w link przesłany w wiadomości mailowej. W przypadku Klientów będących konsumentami zwrot płatności nastąpi z zachowaniem terminów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

XII. DANE OSOBOWE

1. Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym (w momencie akceptacji niniejszego regulaminu), Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie klientów AGROFOR oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

2. Klienci sklepu AGROFOR oraz pozostali użytkownicy strony internetowej www.sklep.agrofor.pl mają możliwość, dobrowolnie, wyrażenia zgody na otrzymywanie od Sklepu AGROFOR, informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z ze zm.).

3. Dane osobowe, pozyskiwane za pośrednictwem strony www.esotiq.com, są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Administratorem danych osobowych jest AGROFOR s.c z siedzibą w Pilźnie, adres: ul. Witosa 11, 39-220 Pilzno. Klienci dysponują prawem do wglądu i wnoszenia poprawek do swoich danych osobowych oraz ich usunięcia. Dane będą służyły celom zgodnie z udzieloną przez Klienta zgodą tj. do realizacji Zamówienia, a w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowej, do przesyłania takiej informacji.

4. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system :

a) PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399,posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.PayU będzie administratorem Twoich danych osobowych. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za wykorzystywanie Twoich danych w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującym prawem -w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych -RODO) -a w niektórych przypadkach zgodnie z umową, jaką z nami zawarłeś

b) Kartę płatniczą poprzez internetowy system płatności PayU działa zgodnie ze standardami branżowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym między innymi, firewalli, wirtualnej sieci prywatnej (Virtual PrivateNetwork -VPN) oraz Transport LayerSecurity (TLS).Oprócz tego, PayU posiada certyfikat zgodności ze standardem PCI-DSS (Payment Card IndustryData Security Standard -standard bezpieczeństwa danych branży kart płatniczych).PayU prowadzi regularne przeglądy swoich zasad dotyczących gromadzenia, przechowywania i przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa fizycznego, aby zapobiec nieuprawnionym zniekształceniom, zmianom, utracie, wykorzystaniu lub nieuprawnionemu dostępowi do Twoich danych osobowych.

5. Po wybraniu przez Klienta Towarów, które chce zakupić poprzez Sklep Internetowy AGROFOR , system informatyczny obsługujący Sklep Internetowy przedstawi Klientowi informację o ochronie danych osobowych o treści zgodnej z załącznikiem numer 1 do niniejszego Regulaminu, oraz treść niniejszego Regulaminu. W przypadku gdy Klient akceptuje treść niniejszego Regulaminu, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów realizacji procesu zamówienia Towaru, wówczas Klient zaznacza (poprzez kliknięcie) pierwszy oraz drugi kwadrat formatki „oświadczenia Klienta Sklepu Internetowego AGROFOR” o treści wskazanej w załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu. Zaznaczenie obu powyższych kwadratów jest dobrowolne, a brak akceptacji Regulaminu albo brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest traktowane jako rezygnacja ze złożonego zamówienia (nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży ani realizacji zamówienia). Dopiero po zaznaczeniu przez Klienta formatki akceptacji Regulaminu oraz formatki zgody na przetwarzanie danych osobowych – system obsługujący Sklep Internetowy poprosi Klienta o podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży oraz realizacji zamówienia. Klient ma też możliwość zaznaczenia trzeciego kwadratu (zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych) jednakże zaznaczenie tej zgody jest dobrowolne, a brak zaznaczenia tej formatki nie uniemożliwia realizacji zamówienia.

6. Klient ma również możliwość założenia Konta Klienta tj. podania danych osobowych Klienta, które zostaną automatycznie zapisane w systemie informatycznym AGROFOR, wraz z danymi o dotychczasowych transakcjach, stanie realizacji aktualnie złożonego zamówienia. Dostęp do Konta Klienta chroniony jest loginem oraz hasłem stworzonym przez Klienta podczas procesu rejestracji. Utworzenie Konta Klienta wiąże się z brakiem konieczności uzupełnienia danych Klienta przy każdej próbie złożenia zamówienia (system automatycznie pobierze Klienta zapisane w Koncie Klienta) jednak wiąże się z podaniem danych Klienta, które zostaną zapisane w systemie informatycznym AGROFOR. Podanie danych służących do założenia Konta Klienta jest dobrowolne, a założenie Konta Klienta jest możliwe dopiero po akceptacji przez Klienta (drogą elektroniczną) pierwszy oraz drugi kwadrat formatki „oświadczenia Klienta Sklepu Internetowego AGROFOR” o treści wskazanej w załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu. Zaznaczenie obu powyższych kwadratów jest dobrowolne, a brak akceptacji Regulaminu albo brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest traktowane jako rezygnacja z założenia Konta Klienta. Dopiero po zaznaczeniu przez Klienta formatki akceptacji Regulaminu oraz formatki zgody na przetwarzanie danych osobowych – system obsługujący Sklep Internetowy zezwoli na utworzenie Konta Klienta. Klient ma też możliwość zaznaczenia trzeciego kwadratu (zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych) jednakże zaznaczenie tej zgody jest dobrowolne, a brak zaznaczenia tej formatki nie uniemożliwia zarejestrowania Konta Klienta.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a AGROFOR w języku polskim i podlega prawu polskiemu. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przekazanie klientowi, akceptacji zamówienia w formie e-maila oraz przesłanej wraz z Towarem faktury VAT, która zawiera wszystkie elementy wymagane przez przepisy podatkowe, w tym dane sprzedawcy oraz nabywcy, Towar, cenę, ilość nabytego Towaru. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Klienta będącego jednocześnie konsumentem jest równoznaczna ze złożeniem żądania wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż.

2. Do korzystania z usług Sklepu Klient we własnym zakresie obowiązany jest uzyskać możliwość dostępu do sieci Internet oraz korzystania z urządzeń i wraz z oprogramowaniem koniecznym dla wyświetlania stron www.

3. Regulamin niniejszy nie ogranicza praw przyznanych konsumentom przez obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ustawodawstwo.

4. Wszystkie prawa do zdjęć oraz materiałów video zamieszczonych na stronie www.esotiq.com przysługują AGROFOR. Zabrania się wykorzystania ich na jakimkolwiek polu eksploatacji.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2022 roku.